Definities

 • De Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van “International Mortuary Products” wordt gesloten.
 • IMP: International Mortuary Products

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ” IMP” en De Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door De Opdrachtgever met ” IMP” gesloten overeenkomst.
 • De Opdrachtgever wordt geacht, wanneer een overeenkomst met “IMP” is bereikt, bij alle door hem te geven afspraken aan “IMP” stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor “IMP” niet bindend en niet van toepassing.

Offertes

 • De offertes en prijsopgave van “IMP” zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.
 • Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Verhuur van producten

 • Indien bij producten gesproken wordt over huur van het product, dan is de huurtermijn vermeld bij het betreffende product.
 • De huurtermijn bestaat uit een dag van verzending naar de klant, de in het product afgesproken periode van huur en de dag van retourzending van het product.
 • Bij overschrijding van de huurtermijn in het product worden extra huurkosten van €15,- per dag in rekening gebracht.
 • De huurperiode eindigt op de dag dat het gehuurde product is ontvangen door International Mortuary Products.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische, schriftelijke of elektronische vorm (brief, e-mail of fax) verstrekte opdracht van De Opdrachtgever aan “IMP”, nadat de opdracht door “IMP” op haalbaarheid is beoordeeld.
 • “IMP” zal aan de opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht  vragen indien “IMP” van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
 • Door de in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, alsook na ondertekening door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • “IMP”  heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van de opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
 • Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door “IMP” zal de opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
 • De diensten van “IMP” worden verricht tegen de prijs die “IMP” voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vastgesteld.

Betaling

 • De betaling van de door “IMP” verstuurde facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of indien “IMP” dit wenst voor levering betaald te worden.
 • Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van  “IMP”
 • Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan, zal  “IMP” een herinnering sturen aan de opdrachtgever met vermelding van een nadere termijn voor betaling.
 • Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen de in de herinnering gestelde nadere termijn voldoet, is De Opdrachtgever aan  “IMP” over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd zoals periodiek wordt gepubliceerd door De Nederlandse Bank, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt berekend.
 • Indien De Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en “IMP” tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de opdrachtgever gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan “IMP” te voldoen. Het starttarief voor het overdragen van de incasso bedragen € 150,-.
 • Niet tijdige betaling geeft  “IMP” het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten

 • Klachten over facturen of diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten of facturen waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan “IMP” kenbaar gemaakt te worden.
 • Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt “IMP” geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.
 • De Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen “IMP” onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

Overmacht

 • “IMP” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast de oorzaken die bij wet en jurisprudentie daaronder worden begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop “IMP” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “IMP” niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen, daaronder begrepen tekortkomingen van door “IMP” ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid

  • Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van “IMP” leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door “IMP” afgesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van “IMP” beperkt tot de hoogte van dat deel van het factuurbedrag dat zij de opdrachtgever voor haar eigen diensten in rekening brengt, vergoedingen voor de levering van diensten en/of goederen door derden daarvan uitgesloten. “IMP” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade in de ruimste zin. “IMP” kan zich niet beroepen op een beperking van aansprakelijkheid indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar bedrijfsleiding.

Persoons- en bedrijfsgegevens

   • De Opdrachtgever is gehouden “IMP” alle gegevens te verstrekken die “IMP” nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
   • De Opdrachtgever geeft “IMP” toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van “IMP” voor de opdracht noodzakelijk is.
   • Wanneer de door De Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft  “IMP” het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

    • Op alle met “IMP” gesloten overeenkomsten alsmede alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands Recht van toepassing waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Alle geschillen die voortvloeien uit met “IMP” aangegane overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.